198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Privacy

PRIVACYVERKLARING QMG

Mei 2018

Question Mark Group (QMG) zet zich in om werk- en verblijfsomgeving van mensen plezierig te maken. Gastvrije welkome omgeving zorgt voor blije mensen die productiever zijn, beter samenwerken, creatiever zijn en graag in de omgeving verblijven.

We werken samen met onze opdrachtgevers voor het optimaliseren van de hospitality, foodservice en de facilitaire services. Om dit te kunnen doen werken we voor en met mensen. Uw privacy is voor ons belangrijk.

In onderstaande privacyverklaring informeren wij u graag onder meer over de wijze waarop en voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
QMG verzamelt en verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens.

 

 • Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of werkzaamheden of een offerte en/of informatie aanvraagt, verzamelt QMG uw contactgegevens, zoals naam, functie en e-mailadres.
 • Wanneer u onze website bezoekt of onze app gebruikt, verzamelt QMG informatie zoals het IP-adres, uw surfgedrag zoals de bezochte pagina’s.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een event, verzamelt QMG uw naam, e-mailadres en functie.
 • Wanneer u contact met ons opneemt via de website of per e-mail, verzamelt QMG uw contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • voor het leveren van onze advies en contractbeheer werkzaamheden alsmede belevingsonderzoeken onder medewerkers en het verzorgen van opleiding & training diensten op grond van de overeenkomst;
 • voor het opstellen van een aanbieding tot dienstverlening;
 • de afhandeling van een aanvraag tot informatie;
 • voor een sollicitatie;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de gestelde vragen;
 • om met u in contact te kunnen treden voor evaluatie van onze dienstverlening;
 • om u te informeren over diensten en aanbiedingen van QMG en aan haar gelieerde bedrijven;
 • voor het kunnen verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events per e-mail;
 • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van QMG;
 • voor het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van klanten van QMG.

Op basis waarvan verwerken wij uw gegevens?
Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dit is toegestaan op basis van een van de grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 • Wij gebruiken uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst , bijvoorbeeld als opdrachtgever, medewerker, zzp-er of als interim manager.
 • Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde (zakelijke) belangen. Wij moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om uw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan uw recht op privacy. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te gebruiken als wij met u in contact willen treden en te reageren op de gestelde vragen.
 • Tot slot verwerken wij uw persoonsgegevens als er een wettelijke verplichting is.

In deze gevallen vragen wij dus geen toestemming aan u om de persoonsgegevens te verwerken. U kunt hiertegen dan wel bezwaar maken. QMG zal de persoonsgegevens dan niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten.

In sommige gevallen vragen wij uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. U heeft in dat geval op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Indien QMG uw persoonsgegevens verwerkt voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal QMG u hiervoor op de hoogte stellen en waar wettelijk verplicht toestemming vragen.

Waar slaan wij persoonsgegevens op?
Wij vinden uw privacy belangrijk en nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens dan ook serieus. Zo worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers van QMG of die van een derde partij.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
QMG bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

 

 • voor het opstellen van een aanbieding tot dienstverlening: aanbiedingen worden 5 jaar bewaard na uitgifte van de aanbieding;
 • de afhandeling van een aanvraag tot informatie of een verzoek tot herstel van informatie wordt maximaal 5 jaar in dossier bewaard;
 • bij een sollicitatie worden uw persoonsgegevens 3 jaar bewaard;
 • wij zullen uw persoonsgegevens uiterlijk  3 jaar na het beëindigen van onze zakelijke relatie verwijderen;
 • relatiegegevens om u te informeren over events, diensten en aanbiedingen van QMG en aan haar gelieerde bedrijven worden 5 jaar bewaard;
 • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van QMG; website wordt per kwartaal geactualiseerd;
 • voor het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van klanten van QMG: klantgegevens worden 5 jaar bewaard.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij de uitwisseling van gegevens noodzakelijk is om aan uw vraag te voldoen en/of nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Omdat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens sluiten wij met externe partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens een juridisch geldige verwerkersovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen ons en de verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties, zoals de politie, justitie of de fiscus. Wij zullen persoonsgegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Hulppersonen
Het komt voor dat wij een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens. Het komt erop neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Cookiestatement
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor de dienstverlening van de website van groot belang.

Uiteraard is het mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u de cookies eenvoudig uitzetten via uw browser.
Wanneer u cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van de site niet of niet optimaal functioneren.

Google Analytics
Daarnaast maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google verwerkt daarbij uw IP-adres en gegevens over hoe u deze website gebruikt. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van cookies op uw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens door QMG. Zo heeft u het recht om:

 

 • informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren;
 • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • een elektronische kopie van uw persoonsgegevens te verzoeken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang;
 • uw persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen direct marketing.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u op elk moment een e-mail sturen naar secretariaat@qmg.nl.
Daarnaast heeft u op elk moment het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

App
QMG maakt gebruik van apps voor de uitvoering van haar werkzaamheden. In de App staan gegevens over klanten. Met de ontwikkelaar van de Apps is een verwerkersovereenkomst afgesloten om uw gegevens te beschermen en niet te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor u ons opdracht heeft gegeven. Klantgegevens worden 5 jaar na afloop van een overeenkomst bewaard.

Wijzigen van de privacyverklaring
QMG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretariaat@qmg.nl.

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Wij adviseren daarom om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met QMG via secretariaat@qmg.nl.

Onze contactgegevens zijn:

Question Mark Group B.V.
Edvard Munchweg 61
1328 MK ALMERE
secretariaat@qmg.nl
036-3030500